Let op: vanwege vakantie is ons magazijn gesloten. Bestelling van fysieke producten worden verstuurd vanaf 27 mei. Bestellingen van tickets worden wel direct behandeld.

Algemene Voorwaarden

Algemeen
• Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Levering
• Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
• Aan de leveringsplicht zal zijn voldaan zodra de bestelde zaken minimaal één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het rapport van de vervoerder wordt hierbij gezien als een volledig bewijs.

Prijzen
• De vermelde prijzen op de website zijn de eindprijzen voor de afnemer.
• Voor boeken geldt de wettelijke vastgestelde boekenprijs.

Overeenkomst
• Een overeenkomst tussen de NVV en een klant komt tot stand nadat een bestelling door de NVV op haalbaarheid is beoordeeld.
• De NVV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
• Bestellingen worden alleen verzonden met betaling vooraf.

Recht op retour
• Indien er redenen zijn om een zending te retourneren, neem dan vooraf contact met ons op via het contactformulier.

Afbeeldingen en specificaties
• Alle afbeeldingen en gegevens betreffende de producten in deze webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
• De NVV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van de NVV behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van de NVV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
• De NVV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de NVV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.